Geschiedenis

Het ontstaan van onze manege

Een aantal oud leden en huidige leden van het stichtingsbestuur zijn vanaf 1972 bezig om op de terreinen aan wyldemerk 1 te Harich een complex voor paardenrecreatie te realiseren. Meer dan 20 jaar zijn zij in gesprek geweest met de overheid, (gemeente en provincie) om een deel van de financiering voor dit project te krijgen en zij hebben van de ene naar de andere belofte van de overheid toegeleefd. Naast toezeggingen werden er belangrijke projectaanjagers aan de groep toegewezen zoals oud burgemeester van alkmaar dhr. Rozemond, dhr. Cnossen, dhr. Bouwrichter, dhr. Lotgering etc. etc. maar helaas geen positieve resultaten.

In 1977 werden de terreinen door de gemeente aangeboden aan het Fries Paardenstamboek om er een groot paardenproject te realiseren. Het FPS liet hun keuze echter vallen op Drachten. Opnieuw kregen de initiatiefnemers weer de kans om de in het vooruitzicht gestelde bijdragen bijeen te krijgen.

Tot het najaar 1993, toen waren de initiatiefnemers de mooie verhalen en beloftes beu en hebben zij nadat zij in de openbare vergadering van de gemeenteraad van gaasterland werden uitgemaakt voor luchtfietsers, met eigen geld en zonder één cent subsidie de gronden aangekocht en het manegeproject zoals dat er nu is, gerealiseerd.

(bijgaand artikel in de krant van 30-maart-1994 geeft de plannen weer zoals de bedoeling was om te realiseren)

Van de bouw van zowel de eerste hal maar ook de tweede hal is een dagboek bijgehouden van elke bouwdag en van alle personen die vrijwillig mee geholpen hebben. In de volgende afleveringen van klaverblad zullen wij hiervan enige delen afdrukken.

Toen het de gemeente bleek dat er van hun geen financiële bijdrage werd gevraagd, heeft de stichting wel alle medewerking met de vergunningverlening gekregen. In 1996 werd het eerste perceel grond L-1418 gekocht en werd de bouwvergunning voor de 1e fase (de eerste rijhal met kantine) afgegeven waarna de bouw (geheel door vrijwilligers) op 10 mei 1996 is gestart.

De aankoop van de percelen L-1419 en L-1453 zijn om (begrijpelijk) financiële redenen later aangekocht met op het gehele terrein de bestemming recreatieve voorzieningen. Er zijn destijds afspraken gemaakt dat de plannen zoals in het masterplan waren aangegeven op deze terreinen zouden kunnen worden gerealiseerd. De maquette van het plan heeft op verzoek van de gemeente langdurig in het gemeentehuis “te pronk”gestaan.

 

De technische start van de bouw van de manege vond plaats op vrijdag 10 mei 1996 door het uitzetten van de hoekpunten van het gebouw in het terrein zoals dit in de bouwvergunning was vastgelegd. Dit werk werd uitgevoerd door Romke, Lieuwe en Minne Baukema. In de middag werd dit gecontroleerd door bouwtoezicht van de gemeente, de heren Miedema en van der Sluis.

De feestelijke start van de bouw vond plaats op woensdag 15 mei 1996 met een parade in uniform van de leden van de rijvereniging, de ponyclub en de menvereniging op het nieuwe terrein in het bijzijn van alle bestuursleden.

Het grondwerk voor de fundering met medewerking van het kraanwerk van de fa Verf werd uitgevoerd op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei, Op vrijdag waren er 16 mannen en 4 vrouwen aanwezig en op zaterdag was er hulp van 8 mannen en 5 vrouwen voor het vlechten van de wapening.

De bouw werd voortvarend aangepakt want op dinsdag 21 mei kon met de hulp van 10 mannen de fundering (44 m3 beton) worden gestort. Na enkele weken hard werken aan de voorbereiding van de vloeren werd met 9 man op een snikhete woensdag 05 juni 1996 87 m3 betonvloeren gestort en werd op die dag de systeemvloer voor de kantine aangevoerd.

Inmiddels was staalbedrijf Nagelhout in Bakhuizen bezig met het maken van de staalconstructie en deze werd in twee gedeelten, op vrijdag 14 juni t/m 18 juni en van 22 juni t/m 25 juni geplaatst met de hulp van de kranen van Geert Sierdsma. Het werk aan de houten gordingen en de dakplaten resulteerde op 24 augustus in een waterdicht dak. Op deze zaterdag waren er 4 vrouwen en16 mannen mee bezig.

Het aanbrengen van de buitenwanden (metselwerk en beplating) duurde daarna tot begin september waarbij leden van onze clubs het metselwerk als volleerde metselaars uitvoerden.

Beslist moet ook vermeld worden dat de gehele elektrische installatie bestaande uit honderden meters kabels, armaturen, schakelmateriaal etc.etc. door Jelte Draijer en zoon Pieter samen met Rudie Verf is uitgevoerd.

Het verdere binnenwerk (binnenmuren, binnenkozijnen wand en vloertegels etc.) werd daarna onder enige tijdsdruk uitgevoerd omdat de manege gevraagd werd om in het nieuwe gebouw de Gaasterland Expo van 31 oktober tot 2 november te organiseren en op 31 oktober kon de voorzitter van FC Heerenveen dhr. Riemer van der Velde samen met sterspeler Kornejef de Expo openen.

Na afloop van de expo werden nog enige binnenwerkzaamheden afgemaakt en op 8 november werd de officiële opening van de manege verricht door burgemeester Pitlo.

De bouw van de eerste hal werd uitgevoerd door 141 vrijwilligers (36 vrouwen en 105 mannen)


Al snel na de bouw van de eerste rijhal werd voor het houden van wedstrijden een tweede inrij bak gemist. Bij mooi weer kon dit nog wel buiten maar binnen losrijden werd een must. Door het bestuur werd een financieringsplan opgesteld en in begin 2000 konden we de beslissing nemen om te starten. Wie toen gedacht had dat dat snel afgehandeld kon worden kwam bedrogen uit. Op 19 juni 2000 werd de bouwvergunning ingediend maar alleen dat was niet voldoende, er moest een ruimtelijke onderbouwing ingeleverd worden, een natuurtoets moest worden gemaakt (grondtmij) en er moest een bedrijfsplan worden overlegd aan de gemeente.
Met het inleveren van deze stukken kon de vergunning in behandeling worden genomen. Tegen deze vergunning werden bezwaren van omwonenden ingediend en pas na 3 jaar, op 18 maart 2003 werd de bouwvergunning afgegeven. Maar toen waren we er nog niet, want er werd een schorsingsverzoek ingediend door omwonenden en door de stichting behoud natuur. Op 27 mei 2003 stonden we hiervoor bij de rechtbank in leeuwarden en 10 juni bij de commissie van beroep en bezwaar.

Uiteindelijk kon op 18 juni 2003 het startsein voor de bouw worden gegeven, en werd de hal uitgezet in het terrein. Door op een inventieve manier de fundering te maken konden we op 3 juli 2003 met veel vrijwilligers de beton van de fundering storten. Na diverse werkzaamheden ter voorbereiding werd de nieuwe kantinevloer op 19 augustus afgestort.

Vanaf 1 september werd de staalconstructie opgebouwd en was de hal, berging en kantine op 20 september waterdicht. De vloer van de aanbindruimte werd onderdak gestort op 24 september 2003 en toen was het tijd voor de installaties de binnen en buitenkozijnen, aftimmeren en schilderen.

De opening wordt tijdens een mooie show van de ponyclub, de freuleruiters en de menclub gedaan door de dames Gepke Boersma en Alie Westra, beide weduwe van twee van de mannen van het eerste uur van de manege. De opening wordt bijgewoond door ca. 1000 bezoekers, klein en groot, oud en jong. Een prachtige afsluiting van dit project.
De bouw van de eerste hal werd uitgevoerd door 79 vrijwilligers (9 vrouwen en 70 mannen)


Het meer en intensiever gebruik van de omgeving van de manege leverde geregeld klachten op van zowel de ruiters en menners die in de bossen rijden, maar ook van de natuurorganisaties die zich stoorden aan het onzorgvuldig gebruik van enkele gebruikers. Een van de problemen was dat de aanwezige ruiterpaden in de gebieden van de verschillende natuurorganisaties niet op elkaar aansloten. Door het bestuur van de stichting is het initiatief genomen om samen met de natuurorganisaties en samen met Bosk en Greide een project voor een dekkend netwerk van ruiterpaden te maken en deze centraal vanaf onze manege bereikbaar te maken.
Ook het maken van het auto luw maken van de bossen (dus geen parkeerplaatsen in de bossen) was onderdeel van het plan. Het plan bestand uit het maken van:

1. Parkeertransferium
2. Openbare toiletvoorziening
3. Aanleg van ca. 32 km ruiterpaden
4. Aanleg brug over de Luts
5. Informatie voorzieningen
6. Oprichten rechtsvorm voor duurzaam beheer en onderhoud

Voor de uitvoering van dit plan werd door verschillende overheid instanties subsidie verleend en wij moesten zelf 10% van de kosten financieren. Het werk werd na een aanbesteding uitgevoerd door aannemersbedrijf Faber uit Sondel en de manege heeft met vrijwilligers 10 % van de kosten verdiend door zelf de brug over de luts en het toiletgebouw met ingangsluifel gemaakt. Bijzondere hulp kregen we hierbij van een aantal vakmensen die een taakstraf bij de manege konden uitdienen. Het project is in 2005 opgeleverd en ook toen is de stichting duurzaam onderhoud ruiterpaden opgericht. Deze stichting bestaat nu 9 jaar en verzorgd nog steeds het onderhoud van de ruiterpaden.

De stichting bestaat uit:

Staatsbosbeheer
Fryske Gea
Natuurmonuenten
Gemeente Gaasterland (nu De Friese Meren)
Bosk en Greide
Manege Gaasterland